Frågor och svar

Ansluta sig till öppna nätet

Vi ansluter företag, fastighetsägare och villor. Är du hyresgäst bör du bearbeta din hyresvärd eller fastighetsägare.

Vi gräver fram till fastigheten och drar in fibern i ett utrymme som vi har kommit överens om vid platsbesöket. Därefter kommer vår fiberentreprenör och kopplar upp er fastighet.

Läs mer om hur det går till under Beställa.

Kostnaden för att ansluta en fastighet med fiber är 25 000 kronor inkl moms. Om du är ägare till ett flerfamiljshus så bekostar du som ägare fastighetsnätet samt den tekniska utrustningen som behövs till alla lägenheter och lokaler i fastigheten.
Det som tillkommer är den månadsavgift som betalas till den tjänsteleverantör som levererar dina valda tjänster. Om du är ägare till ett flerfamiljshus så är det hyresgästerna som betalar för de tjänster de beställer.

Näten byggs med koppartråd eller fiber. Vi har flera samarbetspartners som är lämpliga att bygga fastighetsnät och villaområdesnät.
En fiberansluten fastighet är mer attraktiv och därmed mer lättsåld. Många mäklare uppskattar att värdet höjs när man investerar i fiber, även om det kan vara svårt att påvisa.

Tjänster i det öppna nätet

Tjänstefördelaren samt strömadapter tillhandahålls av Open Universe och är således inte din som kund. Om du flyttar så lämnar du kvar tjänstefördelaren med tillhörande strömadapter. Den är knuten till Open Universe och fungerar inte i något annat nät.

Börja med att ansluta din dator till tjänstefördelaren (CPEn) i uttag 1 eller 2, öppna en webbläsare och du kommer till självvalsportalen. Där finner du alla leverantörer och tjänster som finns att välja bland. Det finns flera olika tjänsteleverantörer, du bestämmer själv vilken som ska leverera just din tjänst. Önskar du hjälp att beställa tjänst ring 0770-82 55 55 eller SMSa BREDBAND till 72660 så återkommer vi till dig.
För hjälp att koppla rätt, ladda ned kopplingsguiden (pdf).

För att beställa en tjänst kopplar du in din dator i tjänstefördelaren (CPEn). Sedan surfar du in på portalen.openuniverse.se där du får fylla i din adress och sedan se över de olika tjänsteleverantörerna. Det finns flera olika tjänsteleverantörer, du bestämmer själv vilken som ska leverera just din tjänst.
Har du problem att komma åt portalen kan du kontakta slutkundssupport som hjälper dig att felsöka portalen. Tfnnr 0770-82 55 55.
Önskar du hjälp att beställa tjänst ring 0770-82 55 55 eller SMSa BREDBAND till 72660 så återkommer vi till dig. För hjälp att koppla rätt, ladda ned kopplingsguiden (pdf).

Du kan få ända upp till 1 Gbit/s beroende på tjänsteleverantör. Och det är en otroligt hög kapacitet.

När du beställer digital-tv via fibernätet beställer du samtidigt en digitalbox från leverantören. Du behöver en digitalbox till varje tv i din lägenhet, och leverantörerna har ofta förmånliga priser på digitalboxar om du vill beställa flera. Du måste inte ha en ny tv för att det ska fungera, men den tv du har måste åtminstone ha en så kallad SCART-ingång. De modernare tv apparater har en HDMI-ingång. HDMI kabel följer med i det digitalboxpaket som du får hemskickad.

Felanmälan

I de fallen där din tjänstefördelare (CPE), telefonidosa eller TV-box har gått sönder så kontaktar du din tjänsteleverantör för avhjälpning. Har du ingen tjänsteleverantör kontakta slutkundssupporten på 0770-82 55 55 för vidare hjälp.
I de fallen där du har haft problem med din tjänst så kontaktar du din tjänsteleverantör, oavsett vart problemet har varit. Eventuell ersättning hanteras av din tjänsteleverantör utefter de villkor som du godkände när du beställde din tjänst.
I de fallen där du har haft problem med din tjänst så kontaktar du din tjänsteleverantör, oavsett vart problemet har varit. Eventuell ersättning hanteras av din tjänsteleverantör utefter de villkor som du godkände när du beställde din tjänst.

Om du har frågor eller om du får problem med dina internet- telefoni- och tv-tjänster så kontaktar du din leverantör av tjänsterna. Kontaktuppgifter finner du på din faktura.

Varför ska jag kontakta min tjänsteleverantör och inte Open Universe?
Open Universe tillhandahåller nätet och inte den utrustning som tjänsteleverantören tillhandahåller. Din tjänsteleverantör felsöker tjänsten med dig och den utrustning de tillhandahåller för att se om felet ligger hos dem eller i vårt nät.

Vill du vara riktigt säker mot intrång bör du installera en så kallad brandvägg (ett sorts filter) för att skydda din dator och hålla dig uppgraderad med antivirusprogram, speciellt om du kör Windows. Kom ihåg att aktivera lösenord på din trådlösa router eller justera standardlösenord som kan vara satt från fabrik på de routrar som köps ute i butik.
Kontakta din nuvarande tjänsteleverantör om du vill förändra din tjänst, till exempel byta hastighet eller om du vill säga upp din tjänst. Du tecknar sedan ett nytt avtal med valfri tjänsteleverantör beroende på vilken eventuell bindnings- eller uppsägningstid som du har i ditt nuvarande avtal.

Öppna nät / Öppen fiber

Det innebär att du som kund har möjlighet att välja fritt bland alla tjänsteleverantörer som finns i nätet, du kan välja tjänst utifrån behov och plånbok. Det är motsatsen till ett slutet fibernät där man oftast har en tjänsteleverantör med ensamrätt på att leverera tjänster i nätet.
Framtidssäker lösning med mycket hög kapacitet. Funkar utmärkt för både internet, TV och telefoni samtidigt. Supersnabb nedladdning av film och tunga filer. Stor valfrihet – många leverantörer att välja bland i det öppna nätet. Korta bindningstider gör det enkelt att byta om du önskar det.
En fiberoptisk kabel består av tunna trådar av kiseldioxid. Tekniken bygger på att informationen överförs med ljussignaler och det sker därmed i teorin med ljusets hastighet. Fiber är den snabbaste metoden för informationsöverföring som finns i dag.

Ja, i högsta grad. Fiberoptiska nät är den mest framtidssäkra lösningen för distribution av digital data. Kapaciteten är i princip obegränsad och allt eftersom kraven ökar så kan prestandan i näten uppgraderas. Eftersom fibern grävs ner i marken är den okänslig för väder och vind och därmed mycket driftsäker. En fiberkabel håller i minst 50 år och är enkel att byta ut.

Övrigt

Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Trelleborgs Stadsnät AB, org.nr 556877-2049, (”Bolaget” ”vi” eller ”oss”), behandlar dina personuppgifter. Vi kommer i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt. Nedan finner du hur vi behandlar dina personuppgifter.

1 Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Bolaget är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.


2 Vilka personer behandlar vi personuppgifter om?

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:

· Besökare, dvs. den privatperson som besöker vår webbplats.

· Kunder och samarbetspartners, dvs. den privatperson som är företrädare för våra befintliga och framtida kunder/samarbetspartners som köper eller ställer frågor om våra produkter eller tjänster.

· Leverantörer, dvs. den privatperson som är företrädare för våra leverantörer.


3 Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

3.1 För dig som är besökare

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som besökare:

  • IP-nummer och information om din användning av Bolagets webbplats.


3.2 För dig som är kund, samarbetspartner eller leverantör

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som kund, samarbetspartner eller leverantör:

  • Namn och titel
  • Personnummer
  • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress, telefonnummer
  • Fastighetsbeteckning


4 Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

4.1 För att kunna ingå och hantera avtal med dig som kund, samarbetspartner eller leverantör inhämtar och behandlar vi personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig. För det fall du är företrädare eller kontaktperson för en organisation som är kund, samarbetspartner eller leverantör till oss är den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter om dig en intresseavvägning, dvs. att behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i avtalsrelationer. Om du inte lämnar dina personuppgifter är det inte säkert att vi kan fullgöra våra åtaganden mot organisationen du företräder.

4.2 Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Bolaget har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av Bolagets bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

4.3 Vid ingående av kundavtal kan parterna behöva komma överens om ytterligare personuppgiftsbehandling i särskilda projekt, exempelvis arbete med webbplatser, arbete på sociala medier, m.m. Separat information om personuppgiftsbehandlingen vid särskilda projekt kommer att ges och utformas individuellt för varje projekt.


5 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

5.1 Vi lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

5.2 Vi sparar uppgifter om dig som kund, samarbetspartner eller leverantör så länge det finns ett aktivt avtal. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar vi personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. Vi kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav, hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Bolaget, som ej härrör från något avtal, eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som vi tror kan vara av intresse för dig.

5.3 Vi sparar uppgifter om dig som besökare av vår webbplats tills du invänt mot behandlingen av dina personuppgifter eller i högst 24 månader efter att du senast var inne på vår webbplats. Invänder du mot behandlingen raderar vi dina personuppgifter snarast möjligt.


6 Vem har tillgång till dina uppgifter?

6.1 Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, övriga nämnder inom kommunen, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, verksamhetskonsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för Bolaget berättigat intressen. Bolaget förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarigt, med Bolaget gemensamt personuppgiftsansvarigt eller Bolagets personuppgiftsbiträde.


7 Var lagrar vi dina personuppgifter?

7.1 Bolaget kommer endast att behandla personuppgifter inom EU/EES.


8 Cookies

8.1 När du besöker vår webbplats använder vi cookies. Cookies är små textfiler som sparas i din enhet när du besöker en webbplats. Dessa cookies hjälper oss att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats och hjälper oss att få reda på vilka sidor du är intresserad av. En del av dessa cookies är nödvändiga för funktionaliteten, medan andra används för att optimera och förbättra din upplevelse.

8.2 Vi använder cookies för att samla in data och sammanställa bl.a. antalet besökare, vilka länkar besökare klickar på, demografi och intresse i syfte att kunna optimera vår webbplats och ge dig som besökare en bättre upplevelse på webbplatsen.

8.3 Vi sparar inte dina personuppgifter vad avser cookies. Du kan blockera cookies och fortfarande få tillgång till merparten av vårt innehåll på webbplatsen. Om du väljer att blockera cookies, kan det dock försämra webbplatsens funktionalitet. För att blockera cookies måste du ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare.


9 Vad har du som registrerad för rättigheter?

9.1 Rätt till tillgång
Du har rätt att vända dig till Bolaget i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Bolaget kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan vi komma att ta ut en administrationsavgift.

9.2 Rätt till rättelse och begränsning
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att Bolaget behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

9.3 Rätt till radering
Du har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

9.4 Rätt att invända
Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

9.5 Rätt till dataportabilitet
Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Bolaget som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

9.6 Rätt att lämna in klagomål
Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 12. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

10 Ändringar av policyn

Bolaget förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Bolaget informera om detta på lämpligt sätt.

11 Kontakta Bolaget

11.1 Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta Bolagets kontaktperson avseende personuppgiftshantering:

Namn: Trelleborgs Stadsnät AB, Karin Ohlsson

Telefonnummer: 0733-51 14 03

E-postadress: stadsnat@trelleborg.se

Kontaktinformation

Liljeborgsgatan 7

231 52 Trelleborg

E-post: trelleborg@globalconnect.se